Skip to main content

Regjeringen la fram i 2018 sin strategi for utviklingen av dronebruk i Norge. Strategien er basert på en tverrdepartemental gruppe sitt arbeid. Følgende overordnede målsetninger ble etablert i strategien:

  • Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner.
  • Regjeringen vil arbeide for å styrke sikkerhetsarbeid knyttet til dronevirksomheten, deriblant kontroll og tilsyn med droneoperatører.
  • Regjeringen vil arbeide for å gjøre informasjon om regelverk lettere tilgjengelig for droneoperatører.
  • Regjeringen vil arbeide for å fremme offentlig sektors bruk av droner og samarbeid med dronebransjen.
  • Regjeringen vil legge til rette for forskning, teknologiutvikling og kompetanseheving knyttet til droner og droneteknologi.

For mer detaljer om strategien se Regjeringens Dronestrategi 2018.